Książka (dla) Przedszkolaka

Nasze przedszkole jest miejscem pełnym interesujących książek, gdzie najmłodsi wymieniają się ciekawymi publikacjami, a książka staje się przyjacielem dziecka.

W ramach działań propagujących czytelnictwo przyłączyliśmy się do projektu Książka (dla) Przedszkolaka.

Podczas zajęć z literaturą dziecięcą przybliżamy wartości związane z kontaktem z książką oraz uczymy szacunku do niej.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala” był wprowadzeniem dzieci w świat literatury dziecięcej. Miał na celu rozbudzenie ciekawości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, rozwijanie zdolności poznawczych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka; promowanie czytelnictwa; wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.

Projekt skierowany został do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Polski i poza jej granicami. Warunkiem udziału w projekcie była realizacja zadań oraz sporządzanie relacji z ich przebiegu oraz sprawozdania na zakończenie projektu. Projekt zrealizowany został w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym Oto Hałabała, zna go Polska cała” objęli: czasopismo „Świerszczyk” oraz miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.

Taniec Dla Ziemi

X Ogólnopolski Festiwal Tańca „Tańczące Przedszkolaki”

pod hasłem „Taniec dla Ziemi”

Organizatorem konkursu było Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi z Katowic.

Zaproszenie do udziału w Festiwalu było nie tylko czasem rozwijania dziecięcej kreatywności i pasji do tańca, ale także – poprzez taniec – propagowaniem  prawidłowych postaw ekologicznych.

Cele konkursu dotyczyły rozwijania twórczej ekspresji dzieci, integracji środowisk przedszkolnych,

propagowania prawidłowych postaw ekologicznych, podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Finał międzyprzedszkolnego konkursu fotograficznego Barwy wiosny

Konkurs fotograficzny Barwy wiosny

Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

Konkurs skierowano do grup przedszkolnych i nauczycieli.

Celem konkursu było:

  • budzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym, a szczególnie przyrodą ożywioną,

  • ukazanie cyklicznych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym/ najbliższym otoczeniu dziecka,

  • inicjowanie doświadczania estetycznego przyrody,

  • kształtowanie prawidłowych postaw prośrodowiskowych.

Poniżej galeria prac biorących udział w konkursie.

Prace nadesłano z Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 12, Przedszkola Miejskiego Nr 37 oraz z Przedszkola Miejskiego Nr 39.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielkom i przedszkolakom za aktywny udział w konkursie.

Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego

Organizatorem konkursu Nasz ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Cele konkursu:

  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika po szkolnym/przedszkolnym ogrodzie i interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci związanych z zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej ogrodu;
  • rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do różnorodności biologicznej i georóżnorodności;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji „ogrodowej” między szkołami i przedszkolami poprzez platformę edukacyjną.

ECO OGRÓDEK

Nasze przedszkole wspólnie ze Spółką Michelin Polska sp. z o.o. bierze udział w projekcie

ECO OGRÓDEK

Celem projektu jest aktywizacja najmłodszego pokolenia w działania zmierzające do dbałości o środowisko naturalne, poprzez przygotowanie ogródków (kwiatowych, warzywnych, zielnych).

W ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Spółki Michelin. Panie przypomniały dzieciom, jakie postawy i nawyki  są korzystnych dla środowiska naturalnego. Przedszkolaki otrzymały rozmaite drobiazgi oraz ekologiczne bidony na wodę.

Wiosną dzieci posadzą też kwiaty w donicach, skrzyniach, będą pielęgnować otoczenie przedszkola, co pozwoli dzieciom na co dzień odkrywać naturę.