OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Oto Hałabała, zna go Polska cala” był wprowadzeniem dzieci w świat literatury dziecięcej. Miał na celu rozbudzenie ciekawości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, rozwijanie zdolności poznawczych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka; promowanie czytelnictwa; wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.

Projekt skierowany został do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Polski i poza jej granicami. Warunkiem udziału w projekcie była realizacja zadań oraz sporządzanie relacji z ich przebiegu oraz sprawozdania na zakończenie projektu. Projekt zrealizowany został w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym Oto Hałabała, zna go Polska cała” objęli: czasopismo „Świerszczyk” oraz miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.