PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2021
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie
z dnia 28 lipca 2021r.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 36 IM. DOROTY GELLNER OBOWIĄZUJĄCA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

 

Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu na piśmie z dyrektorem przedszkola  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.

 

 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 

1.Dzieci są przyjmowane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00. W wyjątkowych sytuacjach ( wizyty lekarskie itp.) rodzic wcześniej powiadomi wychowawcę grupy  o tym fakcie.

2.Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

3.Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

4.Nie można do przedszkola wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

5.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.

6.Rodzic  do przedszkola przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk po wejściu do przedszkola (strefa buforowa) lub posiadania rękawiczek jednorazowych.

7.Obowiązuje limit osób na m2. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców. Rodzic odprowadza dziecko do danej grupy, nie przekraczając wyznaczonej strefy. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce. Zaleca się skracanie pobytu w szatni do niezbędnego minimum.       

8.Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, poduszek i innych przedmiotów.

 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1.Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed skorzystaniem z domofonu powinien użyć płynu dezynfekującego.

2. Rodzic przez domofon zgłasza odbiór dziecka z przedszkola i udaje się do danej grupy w oczekiwaniu na wyjście dziecka, nie przekraczając wyznaczonej strefy. W szatni przedszkola, zachowuje dystans społeczny, ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami. W szatni danej grupy może maksymalnie przebywać 5 rodziców.

3.Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4.Jeśli odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw zabrania się przekraczania ustalonych miejsc. Rodzic czeka na dziecko poza oznakowaną strefą.

5.Rodzicom zabrania się wchodzenia na plac zabaw poza wyznaczoną strefę.

6.Rodzic powinien odebrać dziecko jak najszybciej, tak, by nie powodować kolejki oczekujących na odbiór dzieci.

7.Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny.