PROJEKT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

 

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań, wprowadzających do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służące kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi. Celem jest osłabienie stereotypów i uprzedzeń prowadzących zwykle do dyskryminacji osób odmiennych kulturowo.

 

Edukacja kulturowa to więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku i kuchni.

To więcej niż wiedza na temat, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi. Kształcenie w sobie kompetencji kulturowych niezbędne jest nie tylko w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż my. W takim samym stopniu, jak kontaktów z ludźmi z różnych stron świata , dotyczy ona stosunku do osób niepełnosprawnych, osób żyjących na marginesie społecznym czy dotkniętych biedą. Każdy jest inny. Każdy jest twórcą kultury.