UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Do przedszkola dzieci przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem przedszkola możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19.